ROL Happy Diamond Painting Danmark. Leveringen af ​​varer på Diamond Painting Expert sælges ikke af ejeren af ​​webstedet, men af ​​sælgeren, der reklamerer for på markedet. En kontrakt indgås derfor direkte mellem køber og sælger, når løsøre købes. Webstedejeren selv er ikke part i denne salgsaftale som formidler.

Hvis sælgeren er beliggende i et land i Den Europæiske Union (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, finder det europæiske fjernsalgsdirektiv anvendelse. Dette direktiv inkluderer følgende rettigheder og garantier:
 • Sælgeren skal give køberen oplysninger om skatter, betaling, levering og opfyldelse af aftalen klart og skriftligt.
 • Køberen modtager ordren inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden vilkår med sælgeren. Hvis den relevante vare ikke længere er tilgængelig, skal sælgeren underrette køberen herom. Eventuelle (ud) betalinger skal refunderes inden for tredive dage, medmindre sælger leverer en lignende vare.
 • Køberen har fortrydelsesret, hvilket betyder, at køberen kan tilbageføre købet i mindst fjorten dage uden at give en begrundelse. Eventuelle (retur) forsendelsesomkostninger afholdes af køberen. Eventuelle (ud) betalinger skal refunderes inden for tredive dage.

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

I disse formidlingsbetingelser har følgende udtryk følgende betydninger:

 1. Websted: Online markedsplads gjort tilgængelig via www.diamondpaintingexpert.nl, som også inkluderer alle tilknyttede underdomæner.
 2. Webstedsindehaver: firmaet MTM Safe B.V. som oprettes på anmodning og registreres hos handelskammeret under nummer på anmodning.
 3. Køber: den person, der foretager et køb på ovenstående hjemmeside.
 4. Sælger: firma, der enten som producent eller som erhvervsdrivende sælger varer til køberen.ARTIKEL 2 - KØBERRETTIGHEDER

Hvis sælgeren er etableret i et land i Den Europæiske Union (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, finder det europæiske fjernsalgsdirektiv (direktiv 2011/83 / EU) anvendelse. Dette direktiv inkluderer følgende rettigheder og garantier:
 1. Køberen skal selv foretage tilstrækkelig undersøgelse og indhente tilstrækkelig information, inden han accepterer et tilbud på online markedspladsen. Webstedsejeren kontrollerer ikke kvaliteten af ​​indholdet af annoncen, sikkerheden eller lovligheden af ​​de annoncerede produkter eller tjenester, korrektheden af ​​tilbuddene, sælgernes ret til at sælge produkter eller tilbyde tjenester og / eller køberens myndighed til købe produkter eller bruge tjenesterne. Webstedejeren garanterer ikke dette
 2. Webstedsejeren kan heller ikke garantere, at de produkter eller tjenester, der tilbydes af sælgeren på online markedspladsen, vil opfylde dine forventninger.
 3. Sælgeren skal give køberen oplysninger om skatter, betaling, levering og opfyldelse af aftalen klart og skriftligt.
 4. Køberen modtager ordren inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden vilkår med sælgeren. Hvis den pågældende vare ikke er eller ikke længere er tilgængelig, skal sælgeren underrette køberen herom. Eventuelle (ud) betalinger skal refunderes inden for tredive dage, medmindre Sælger leverer en lignende løsøre.
 5. Køberen har fortrydelsesret, hvilket betyder, at køberen kan tilbageføre købet i mindst fjorten dage uden at give en begrundelse. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af køberen. Eventuelle (ud) betalinger skal refunderes inden for tredive dage.

 

ARTIKEL 3 - MIDLERTJENESTENS ART
 1. Tilbuddet om varer på webstedet annonceres ikke og sælges af webstedejeren, men af ​​sælgeren. Der indgås derfor en kontrakt mellem køber og sælger, når løsøre købes. Websitets ejeren er derfor ikke part i denne salgsaftale.
 2. Visse løsøre købes fra tredje parter, uanset om de er etableret i Den Europæiske Union, via Hjemmesiden.
 3. Den service, som webstedejeren leverer, er en formidlingstjeneste, der leveres til en tredje part, nemlig sælgeren. Ved bestilling af en vare via webstedet er webstedsejeren bemyndiget til at fungere som mægler i køberens navn og for købers regning og til at bestille den vare fra sælgeren af ​​den pågældende vare.
 4. Onlinemarkedsplads udfører aktiviteten hos en mellemmand, der ikke træder i stedet for en kontrakts part. Aktiviteten på Online Marketplace har det ene formål at give Sælger og Køber mulighed for at indgå en kontrakt og har ingen interesse i kontraktens indhold (ingen kontraherende part).
 5. Hvis Sælger er etableret uden for Holland, og den relevante vare derfor skal importeres, vil dette ske under navnet Køber. Ekstra omkostninger, såsom importmoms og (fortoldningsomkostninger), afholdes af køberen.

ARTIKEL 4 - BETALING
 1. Betaling for det købte produkt behandles via websiteejeren. Webstedejeren er også ansvarlig for betaling til den faktiske sælger.
 2. Det er muligt, at de priser, der er angivet på webstedet, adskiller sig fra de beløb, som webstedejeren betaler til den faktiske sælger. Det er muligt, at sælgeren får mulighed for at købe produktet til et lavere beløb, efter at det er købt af køberen. Forskellen mellem det beløb, der er betalt af køberen og det beløb, der er betalt til den faktiske sælger, vil i disse tilfælde blive betragtet som kompensation for den tredje parts mæglertjeneste, der leveres af webstedejeren.

 

ARTIKEL 5 - ANSVAR FOR WEBSITEINDHOLDEREN

Køberen skadesløs holder webstedsejeren mod krav fra tredje parter med hensyn til skader påført:
 • indgåelse af en aftale baseret på en annonce på Online Marketplace,
 • brugen af ​​produkter købt via Online Marketplace; og
 • brugen af ​​tjenester, der tilbydes via online markedspladsen; og
 • (angiveligt) krænkende og / eller på anden måde ulovlig karakter af (indholdet af) reklamen og / eller det leverede produkt.

ARTIKEL 6 - KLAGEPROCEDURE
 1. I tilfælde af at køberen er utilfreds med den måde, hvorpå (mæglervirksomhedsaftalen) er blevet implementeret, kan dette gøres kendt af webstedsejeren via de kontakt oplysninger, der er angivet på hjemmesiden. Enhver rapport, der foretages af køberen, håndteres af webstedsejeren med den største omhu og så hurtigt som muligt. Webstedsejeren vil give et væsentligt svar til køberen højst fjorten dage efter modtagelse af meddelelsen.
 2. I tilfælde af utilfredshed med proceduren i stk. 1 i denne artikel kan køberen henvende sig til tvistkomitéen for den europæiske ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).VILKÅR OG BETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE: Artikel 1 - Definitioner Artikel 2 - iværksætterens identitet Artikel 3 - Anvendelighed Artikel 4 - Tilbuddet Artikel 5 - Aftalen Artikel 6 - Fortrydelsesret Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesret Artikel 9 - Prisen Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti Artikel 11 - Levering og implementering Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, annullering og forlængelse Artikel 13 - Betaling Artikel 14 - Klageprocedure Artikel 15 - Tvister Artikel 16 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

Under disse betingelser har følgende udtryk følgende betydninger:

Yderligere aftale: en aftale, hvorefter forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og / eller tjenester i forbindelse med en fjernkontrakt, og disse varer, digitalt indhold og / eller tjenester leveres af iværksætteren eller af en tredje part på grundlag af en aftale mellem denne tredje part og iværksætteren

Overvejelsesperiode: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;

Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af ​​et erhverv, forretning eller håndværk, og som indgår en aftale med iværksætteren;

Dag: kalenderdag;

Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form;

Varighedstransaktion: en aftale med hensyn til en række produkter og / eller tjenester, hvis leverings- og / eller købsforpligtelse er spredt over tid;

Holdbart medium: ethvert middel eller hjælpemiddel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at gemme oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og uændret reproduktion af den lagrede information, inklusive e-mail.

Fortrydelsesret: muligheden for forbrugeren at annullere fjernkontrakten inden afkølingsperioden

Modelformular: den fortrydelsesformular, som iværksætteren stiller til rådighed for forbrugeren og kan udfylde af forbrugeren, hvis han ønsker at udøve sin fortrydelsesret;

Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og / eller (adgang til) digitalt indhold og / eller tjenester til forbrugere på afstand;

Fjernkontrakt: en aftale, hvor kun en eller flere teknikker til fjernkommunikation med forbrugeren inden for rammerne af et system organiseret af iværksætteren til fjernsalg af produkter og / eller tjenester indtil og med indgåelsen af ​​aftalen

Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en fjernkontrakt, uden at forbrugeren og iværksætteren er sammen i samme rum på samme tid;

Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.


ARTIKEL 2 - ENTREPRENØRENS IDENTITET Navn iværksætter Hengtai Hanjing Arts & Crafts Co. Forretnings adresse; Ingen. 201, Shenzhen, Guangdong, Kina Besøgs adresse, hvis dette adskiller sig fra forretningsadressen Shenzhen, Guangdong, Kina Telefonnummer og tidspunkt, hvor iværksætteren kan nås via telefon +86 13316887183 E-mail adresse; ipdts@qq.com

 

ARTIKEL 3 - ANVENDELIGHED
 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt og ordrer mellem iværksætter og forbruger.
 2. Inden fjernkontrakten indgås, vil teksten til disse generelle vilkår blive stillet til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, inden fjernkontrakten indgås, vil det blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, hvordan de kan inspiceres, og at disse generelle vilkår og betingelser kan ses så hurtigt som muligt kan efter anmodning fra forbrugeren sendes gratis.
 3. Hvis fjernkontrakten indgås elektronisk, uanset foregående afsnit, inden fjernkontrakten indgås, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at de kan læses af forbrugeren på en kan let gemmes på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, inden fjernkontrakten indgås, vil det blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres elektronisk, og at de vil blive sendt gratis elektronisk eller på anden måde efter anmodning fra forbrugeren.
 4. I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicevilkår gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, gælder andet og tredje afsnit med de fornødne ændringer, og i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham. 
 5. I tilfælde af at en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser til enhver tid helt eller delvist erklæres ugyldige eller ødelagt, forbliver disse generelle vilkår og betingelser gældende i resten, og den relevante ugyldige eller ugyldige bestemmelse vil straks være erstattet af en bestemmelse, der tilnærmer sig originalens formål så tæt som muligt.
 6. Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår, skal vurderes i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser.
 7. Usikkerhed omkring forklaringen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal forklares i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser.


 

ARTIKEL 4 - TILBUDET
 1. Hvis et tilbud er gyldigt i en begrænset periode eller er underlagt betingelser med suspenderende eller opløsende virkning eller enhver anden betingelse, vil dette blive udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
 2. Entreprenørens tilbud er uforpligtende. Iværksætteren har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet.
 3. Tilbuddet fra iværksætteren indeholder en beskrivelse af de tilbudte produkter og / eller tjenester, som til enhver tid er komplette og nøjagtige. Tilbuddet indeholder en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, der antyder, at disse billeder viser det produkt, der tilbydes, er disse en ægte repræsentation af de produkter og / eller tjenester, der tilbydes. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet kan ikke binde iværksætteren.
 4. Billeder med produkter er en ægte repræsentation af de tilbudte produkter. Imidlertid kan iværksætteren ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt matcher de rigtige farver på produkterne.
 5. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til at acceptere tilbuddet. Dette vedrører de
 6. prisen inklusive skatter
særlig:

 • prisen inklusive skatter
 • de mulige omkostninger ved forsendelse
 • den måde, hvorpå aftalen indgås, og hvilke handlinger der kræves til dette
 • hvorvidt niveauet for hastigheden for fjernkommunikation eller ej, hvis omkostningerne ved anvendelse af teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den normale basistakt for det anvendte kommunikationsmiddel;
 • om aftalen vil blive indgivet efter indgåelsen, og i bekræftende fald, hvordan den kan konsulteres af forbrugeren
 • den mindste varighed af fjernkontrakten i tilfælde af en udvidet transaktion.
 • anvende fortrydelsesretten
 • metoden til betaling, levering og gennemførelse af aftalen


ARTIKEL 5 - AFTALEN
 1. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen i det øjeblik, forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilsvarende betingelser.
 2. I tilfælde af at forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af ​​accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Iværksætteren kan informere sig selv inden for juridiske rammer, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernkontrakten. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afvise en ordre eller anmodning eller vedlægge særlige betingelser for gennemførelsen.
 5. Iværksætteren sender forbrugeren følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et holdbart medium, senest ved levering af produktet eller tjenesten eller det digitale indhold:
 6. besøgsadressen til iværksætterens forretningssted, hvor forbrugeren kan gå med klager
 7. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten
 8. information om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 9. prisen, inklusive skatter, på produktet, tjenesten eller det digitale indhold
 10. leveringsomkostningerne, hvor det er relevant
 11. metoden til betaling, levering eller gennemførelse af fjernkontrakten
 12. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er ubestemt
 13. i tilfælde af, at forbrugeren har fortrydelsesret, er modelformularen for fortrydelse.
 14. I tilfælde af en udvidet transaktion gælder bestemmelsen i foregående afsnit kun for den første levering.

ARTIKEL 6 - FORTRYDELSESRET

Ved levering af produkterne:

 1. Ved køb af produkter har forbrugeren 14 dage til at ophæve aftalen uden at angive nogen begrundelse.
 2. Denne periode begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tidligere udpeget af forbrugeren og den af iværksætteren anmeldte repræsentant har modtaget produktet.

Hvis:

 1. forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre, starter fortrydelsesfristen den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det sidste produkt. Den erhvervsdrivende kan, forudsat at han klart har informeret forbrugeren herom forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med en anden leveringstid.
 2. Hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele, begynder fortrydelsesfristen at løbe fra den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del. aftalen omfatter regelmæssig levering af produkter over en vis periode, begynder fortrydelsesfristen at løbe fra den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det første produkt.

3. I tilfælde af tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium:

I tilfælde af en tjenesteydelsesaftale eller en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, kan forbrugeren opsige aftalen i løbet af 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Disse fjorten dage begynder dagen efter kontraktens indgåelse.
Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på en materiel transportør, når der ikke informeres om fortrydelsesretten:

4. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller en model til fortrydelsesformularen, udløber fortrydelsesfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist, der er fastsat i overensstemmelse med de foregående stykker i denne artikel.
5. Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren de oplysninger, der er omhandlet i det foregående stykke, inden for 12 måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.
6. I betænkningstiden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen med omhu. Han pakker kun produktet ud eller bruger det kun i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet med alt medfølgende tilbehør og - hvis det med rimelighed er muligt - i original stand og emballage til iværksætteren i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet ham.
7. Når forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han give den erhvervsdrivende meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom herpå ved hjælp af formularen. Efter at forbrugeren har gjort opmærksom på at benytte sin fortrydelsesret, skal kunden returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er blevet returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et afsendelsesbevis.
8. Undtagelse: Egne foto-diamantmalerier kan ikke annulleres eller returneres, når de først er produceret. Disse fremstilles efter anmodning for kunden.


ARTIKEL 7 - OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED UDØVELSE AF FORTRYDELSESRETTEN

 1. Når forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal han/hun kun betale omkostningerne til returforsendelsen.
 2. Virksomheden refunderer købsprisen hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter fortrydelsen, på samme måde som forbrugeren har brugt den. Der kræves herved tilbagelevering fra den erhvervsdrivende eller afgørende bevis for fuldstændig tilbagelevering.
 3. Enhver værdiforringelse af produktet som følge af uforsigtig håndtering vil blive pålagt forbrugeren. Dette kan ikke gøres gældende, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet alle de oplysninger, der kræves i henhold til loven om fortrydelsesretten. Dette skal ske inden indgåelse af købsaftalen.


ARTIKEL 8 - UDELUKKELSE AF FORTRYDELSESRET

 1. Det er kun muligt at udelukke fortrydelsesretten, hvis den erhvervsdrivende klart har oplyst dette i forbindelse med tilbuddet eller i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse, og hvis det drejer sig om et af de produkter, der er anført i stk. 2 og 3.
 2. Udelukkelse er kun mulig for følgende produkter
 3. som er fremstillet af den erhvervsdrivende i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
 4. som klart er af personlig karakter;
 5. der hurtigt bliver ødelagt eller ældes;
 6. hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
 7. for de enkelte aviser og magasiner;
 8. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af;
 9. for hygiejniske produkter, hvis forsegling er brudt af forbrugeren.
Udelukkelse er kun mulig for følgende tjenester:
10. vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i et bestemt tidsrum;
11. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden betænkningstiden er udløbet;
12. om væddemål og lotterier


ARTIKEL 9 - PRIS

 1. I den periode, der er nævnt i tilbuddet, hæves priserne på produkterne og/eller tjenesterne ikke, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
 2. Uanset det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, til variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at alle nævnte priser er målpriser, vil blive nævnt i forbindelse med tilbuddet.
 3. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovgivning eller bestemmelser
Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har givet tilladelse til det, og:
4. de er et resultat af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser, eller
5. forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
6. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.
7. Der tages forbehold for trykfejl og typografiske fejl i alle priser. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og satsfejl. I tilfælde af tryk- og sætningsfejl er entreprenøren ikke forpligtet til at levere varen til den forkerte pris.

Særlige ekstra toldklareringsomkostninger og/eller importafgifter er ikke inkluderet i prisen og skal afholdes af kunden.

ARTIKEL 10 - GARANTI OG OVERENSSTEMMELSE

 1. Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne opfylder kontrakten, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller brugbarhed og de gældende lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.
 2. En garanti fra den erhvervsdrivende, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren på grundlag af aftalen kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende. Dette omfatter enhver forpligtelse fra den erhvervsdrivende, hans leverandør, importør eller producent, hvori han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han er juridisk forpligtet til at gøre, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.
 3. Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal anmeldes skriftligt til iværksætteren inden for 4 uger efter leveringen. Returnering af produkterne skal ske i den originale emballage og i ny stand.
 4. Garantien gælder ikke, hvis:
 5. Forbrugeren har selv repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand;
 6. De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller er på anden måde blevet håndteret uforsigtigt eller i strid med iværksætterens og/eller emballagens anvisninger;
 7. Manglerne skyldes helt eller delvist statslige bestemmelser, der er eller vil blive indført med hensyn til de anvendte materialers art eller kvalitet.

ARTIKEL 11 - LEVERING OG GENNEMFØRELSE

 1. Virksomheden vil udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og gennemførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.
 3. Med forbehold af det, der er anført i stk. 4 i denne artikel, accepterer virksomheden ordrer hurtigt, men ikke senere end 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringstid. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist udføres, modtager forbrugeren dem senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. Forbrugeren har i dette tilfælde ret til at opsige aftalen uden straf. Forbrugeren har ikke ret til erstatning.
 4. Alle leveringstider er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder på grundlag af de nævnte leveringsdatoer. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til erstatning.
 5. I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel tilbagebetaler operatøren det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, men mindst 14 dage efter opløsningen.
 6. Hvis levering af en bestilt vare viser sig at være umulig, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Senest ved leveringen skal det klart og forståeligt meddeles, at en erstatningsartikel er ved at blive leveret. For erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Udgifterne til eventuel returforsendelse afholdes af iværksætteren.
 7. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne ligger hos iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en forud udpeget og iværksætteren annonceret repræsentant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 8. Hvis forbrugeren nægter det bestilte produkt ved levering eller ikke har afhentet det rettidigt på et afhentningssted, bortfalder virksomhedens ansvar og kundens ret til tilbagebetaling.


ARTIKEL 12 - LANGFRISTEDE TRANSAKTIONER: VARIGHED, OPSIGELSE OG FORLÆNGELSE

Opsigelse

 1. Forbrugeren kan indgå en aftale på ubestemt tid, og som strækker sig til regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, til enhver tid, opsigelse af de gældende opsigelsesregler og et varsel på højst en måned.
 2. Forbrugeren har til enhver tid ret til at opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, ved udløbet af den tidsbegrænsede periode, under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og med et varsel, der ikke overstiger en måned.
 3. Forbrugeren kan de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:
 4. opsige dem til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
 5. i det mindste afslutte dem på samme måde, som han afsluttede dem;
 6. altid opsige dem med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Udvidelse

 1. En tidsbegrænset kontrakt, der er indgået med henblik på regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 2. Uanset ovenstående stykke kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade, ugeaviser eller magasiner, stiltiende forlænges med højst tre måneder, hvis forbrugeren har ret til at opsige den forlængede aftale inden udløbet af forlængelsesperioden med et varsel på højst en måned.
 3. En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun forlænges automatisk på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid har ret til at opsige aftalen med et varsel på højst en måned og højst tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig levering af dagblade eller ugeblade eller magasiner, men mindre end en gang om måneden.
 4. En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af prøve-dage, nyheder og ugeaviser og magasiner (prøve- eller introduktions abonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed

 1. Hvis en aftale varer mere end et år, kan forbrugeren efter et år af aftalen til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre rimeligheden og rimeligheden modsætter sig opsigelsen før udløbet af den aftalte periode.

 

ARTIKEL 13 - BETALING

 1. Såfremt der ikke er aftalt en anden dato, skal beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest 7 arbejdsdage efter udløbet af betænkningstiden, jf. artikel 6, stk. 1. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne periode at løbe, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.
 2. Forbrugeren har pligt til at unøjagtigheder i de leverede data eller specificeret betaling straks til operatøren for at rapportere.
 3. I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side og med forbehold af lovmæssige begrænsninger er iværksætteren berettiget til at opkræve alle forud fastsatte rimelige omkostninger hos forbrugeren.

 

ARTIKEL 14 - KLAGEPROCEDURE

 1. Iværksætteren skal have en tilstrækkeligt anmeldt klageprocedure og skal behandle klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Reklamationer over aftalens gennemførelse skal indgives til iværksætteren med en fuldstændig og klar beskrivelse inden for en rimelig frist efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.
 3. Klager, der indgives til den erhvervsdrivende, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage regnet fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage med en meddelelse om modtagelse af klagen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Hvis klagen ikke kan løses ved fælles overenskomst, bliver den til en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.